by

Các hiệp định của WTO quy định những gì về sở hữu trí tuệ

Một tập hợp các quy tắc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong hiệp định của WTO về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (còn gọi là “Hiệp định TRIPS”).

đăng ký sở hữu trí tuệ

Hiệp định TRIPS có tính ràng buộc đối với tất cả thành viên WTO là một nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách về việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới và đưa chúng vào các khuôn khổ chung của quốc tế, thường được gọi là “các chuẩn mực và tiêu chuân tối thiểu” về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Do hiệp định TRIPS yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực và tiêu chuẩn này, nên các thành viên của WTO có thể phải ban hàng hoặc sửa đổi pháp luật, quy định và thủ tục của họ liên quan đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ, cấp, thụ hưởng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Khi xảy ra tranh chấp thương mại đối vơi các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các quy định của Hiệp định TRIPS, có thể áp dụng hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Hiệp định TRIPS điều chỉnh năm lĩnh vực lớn là:

Cách thức áp dụng các nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại quốc tế và các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Cách thức bảo hộ đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ.

Cách thức các nước phải thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ trong lãnh thổ của mình;

Cách thức giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa các thành viên WTO, và

Những quy định chuyển tiếp trong thời gian hệ thống mới được áp dụng.

Trong khi Hiệp định có thể là rất hữu ích đối với các doanh nghiệp hiểu được các nguyên tác cơ bản của cuộc chơi về sở hữu trí tuệ ở cấp độ quốc tế nhằm kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì vấn đề lại nằm ở hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc khu vực quy định các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, cấp, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, ban đầu bạn nên quan tâm đến pháp luật quốc gia nước sở tại hoặc khu vực được áp dụng cho quốc gia hoặc các quốc gia mà bạn dự định xuất khẩu đến hoặc có quan hệ kinh doanh chiến lược với bạn.