by

Chỉ được thành lập 1 chi nhánh đối với Cty chứng khoán nước ngoài

Theo Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ công ty chứng khoán nước ngoài chỉ được phép thành lập 1 chi nhánh ở Việt Nam.

>>Thông tin hữu ích cho bạn<<
– Tư vấn luật đầu tư nước ngoài
– Luật đầu tư nước ngoài tại việt nam mới nhất
– Đầu tư nước ngoài tại việt nam

Theo Nghị định số 86/2016/NĐ-CP, công ty chứng khoán nước ngoài ở Việt Nam muốn thành lập chi nhánh phải là công ty đang hoạt động hợp pháp, không trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, tách, chia, phá sản, giải thể; được phép thực hiện những nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán dự kiến sẽ đăng ký cho chi nhánh ở Việt Nam; cơ quan quản lý giám sát chuyên ngành chứng khoán ở nước nguyên xứ đã ký những hoạt động hợp tác song phương hoặc đa phương với Ủy ban Chứng khoán của Nhà nước Việt Nam về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra và giám sát hoạt động chứng khoán, thị trường chứng khoán.

Chỉ được thành lập 1 chi nhánh đối với Cty chứng khoán nước ngoài

Đồng thời, CTY chứng khoán nước ngoài phải có vốn đầu tư cho chi nhánh tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP đối với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đăng ký hoạt động cho chi nhánh ở Việt Nam và thời hạn hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài trên giấy phép phải còn ít nhất là 5 năm.

Bên cạnh đó, CTY chứng khoán nước ngoài muốn thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải có quy trình quản lý rủi ro, quy trình tổ chức thực hiện nhữngc hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phù hợp với pháp luật của Việt Nam; không phải là cổ đông, thành viên góp vốn hay cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, ủy thác đầu tư sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một CTY chứng khoán ở Việt Nam; được cấp có thẩm quyền trong CTY chứng khoán nước ngoài phê duyệt về việc thành lập chi nhánh ở Việt Nam.

Chi nhánh dự kiến thành lập tại VN phải đáp ứng đủ điều kiện về trụ sở làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất,; nhân sự theo quy định.

UB Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm tra CS vật chất, trụ sở đối với chi nhánh CTY chứng khoán nước ngoài dự kiến thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán trước khi đưa ra quyết định chấp thuận.

Nghị định đã quy định chi nhánh CTY chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được phép thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán như đối với CTY chứng khoán, ngoại trừ việc trực tiếp quản lý tiền gửi tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng và việc nhận mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư trong nước.