by

Có cần thiết đăng ký bản quyền hay không?

Phần lớn các quốc gia đã tham gia vào công ước Bern, quyền tác giả được đăng ký bản quyền tác giả tự động mà không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả.

thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Hầu hết các nước vẫn có một hệ thống để cho phép đăng ký bản quyền tác giả tự nguyện như vậy sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp vể quyền sở hữu trí tuệ, cũng như tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính, bán hàng, chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền tác giả.

WIPO không cung cấp một hệ thống đăng ký bản quyền tác giả cũng như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản quyền để giúp các tổ chức, cá nhân có thể tự tra cứu các thông tin về bản quyền.

Việc đăng ký bản quyền tác giả hay không phụ thuộc vào quyền chủ sở hữu tác phẩm nếu như tác giả không muốn đăng ký bản quyền tác giả thì có thể không cần thiết. Vì kể từ khi tác phẩm được định hình thì nó đã tự động được bảo hộ, và thuộc sở hữu của tác giả, quyền nhân thân cũng như quyền tài sản nếu như không có hợp đồng chuyển giao quyền tài sản cho người khác.

Biểu tượng © có cần thiết phải ghi lên tác phẩm hay không? Trước đây, một số quốc gia yêu cầu chủ sở hữu quyền tác giả cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả để nhận được sự bảo hộ. Một trong những thủ tục đó là là có dấu hiệu chứng minh được tác phẩm đã được đăng ký bản quyền, chẳng hạn như việc sử dụng biểu tượng ©. Hiện nay, rất ít quốc áp dụng thủ tục đăng ký quyền tác giả, vì vậy việc sử dụng các biểu tượng như vậy không còn là một yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, thì nhiều chủ sở hữu quyền vẫn sử dụng các biểu tượng đó để nhấn mạnh rằng đối tượng đó đã được bảo hộ quyền tác giả.

Để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả hãy liên hệ với Việt Tín để được tư vấn, hỗ trợ các vướng mắc về thủ tục, hồ sơ, tài liệu để có thể đăng ký thành công tác phẩm của mình.