by

Công ước Berne và các quy định của Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả

Pháp luật của các quốc gia quy định về sở hữu trí tuệ trên thế giới dù có những quy định về thủ tục, hoặc mở rộng hay hạn chế quyền sở hữu trí tuệ khác nhau tuy nhiên thì các nước đều có xu hướng hài hòa hóa hệ thống pháp luật theo các quy định quốc tế. Chính vì vậy, các quy định của pháp luật về quyền tác giả cũng như thủ tục đăng ký bản quyền tác giả của Việt Nam cũng gần giống với quy định của nhiều nước trên thế giới.

đăng ký bản quyền tác giả

Các quy định về quyền tác giả trong luật Việt Nam tương đồng với nội dung Công ước Berne và luật Việt Nam về quyền tác giả. Tuy vậy, một số điều khoản trong Công ước Berne cho phép luật các nước thành viên tự điều chỉnh. Thí dụ, các nước thành viên có thể quy định văn bản pháp luật hay các bài diễn văn chính trị có được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả hay không.  Các nước thành viên có quyền rút ngắn thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật ứng dụng tới 25 năm sau khi tác giả qua đời.  Công ước Berne không cụ thể hoá các hành vi sử dụng hạn chế như luật Việt Nam (Điều 760 BLDS). Công ước Berne cũng không có sự phân biệt rõ giữa hai khái niệm tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, hay các quy định về đăng ký bản quyền tác giả. Đặc biệt là, ở Công ước Berne không có khái niệm “quyền nhân thân gắn với tài sản” (vốn là một khái niệm chỉ tồn tại ở luật pháp các nước XHCN trước đây). Phần lớn các nước đều thống nhất quan điểm: đã gọi là quyền nhân thân thì không gắn với tài sản.

Mặt khác, đối với một số tác phẩm, Công ước Berne lại có phần cụ thể hoá các nội dung bảo hộ quyền tác giả hơn so với luật Việt Nam.  Thí dụ, về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, Công ước Berne cho phép các nước thành viên quy định bảo hộ quyền tác giả (cũng như đăng ký bản quyền tác giả)không những cho tác giả, mà cả cho những người góp phần làm ra tác phẩm.  Tuy vậy Công ước Berne không quy định rõ ai là tác giả của tác phẩm điện ảnh: biên kịch hay đạo diễn.

Quý khách hàng có mong muốn tìm hiểu thủ tục đăng ký bản quyền hay thời hạn bảo hộ quyền tác giả hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!