by

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục pháp lý bắt buộc chung đối với tất cả các chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Phòng Đăng ký kinh doanh chứng nhận tư cách và khả năng kinh doanh cho chủ thể kinh doanh, đồng thời khẳng định tư cách pháp nhân và xác nhận địa vị pháp lý cho các chủ thể này. Như vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có ý nghĩa lớn đối với chính các chủ thể tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với nhà nước, việc quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp là thể hiện sự bảo hộ của nhà nước bằng pháp luật đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh nói chung và các doanh nghiệp nói chung. Thông qua việc đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước sẽ quản lý được số lượng, hình thức, ngành nghề kinh doanh dựa trên địa bàn hoạt động. Trên cơ sở đó, nhà nước sẽ nắm bắt được thực trạng kinh tế của địa phương, điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu đầu tư kinh doanh để tìm ra các biện pháp quản lý thích hợp hơn. Đồng thười đây là biện pháp giúp nhà nước giám sát chủ thể kinh doanh hoạt động theo đúng pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản, phát huy được vai trò của họ đối với nền kinh tế.

Đối với chủ thể kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được thừa nhận về mặt pháp lý, có quyền tiến hành các hoạt động kinh doanh dưới sự bảo hộ của pháp luật (tư cách chủ thể pháp luật của doanh nghiệp được xác lập). Thành lập doanh nghiệp cũng chính là cơ sở pháp lý chắc chắn nhất để một doanh nghiệp yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản hợp pháp của mình cũng như đảm bảo tính pháp lý đối với các hoạt động của mình trong quá trình doanh nghiệp tiến hành hoạt động.