by

Hà Nội thành lập chi cục quản lý đất đai

Uỷ Ban Nhân Dân của thành phố Hà Nội vừa mới ban hành ra Quyết định bên trong số 5758/QĐ-Uỷ Ban Nhân Dân ,về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài Nguyên & Môi Trường .
Theo đó, ở bên trong Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội sẽ tiến hành được thành lập trên cơ sở bên trong tổ chức lại Phòng Quy hoạch – cùng với những Kế hoạch sử dụng đất, cùng với bên trong Phòng Đăng ký thống kê đất đai để có thể giúp đỡ người dân dễ giàng tiếp cận tới luật pháp đất đai hơn , những thủ tục đất đai (thủ tục tách thửa đấtthủ tục tặng quyền sử dụng đất cho con ) sẽ được đơn giản hóa hơn giúp người dân tiếp cận một cách dễ giàng hơn.
Đằng sau tất cả các dịch vu được thành lập, cùng với đó những chi cục Quản lý đất đai hiện tại đang trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội, hiện tại đã có tư cách với pháp nhân, với những có con dấu và tài khoản riêng theo tất cả những quy định bên trong của pháp luật; đồng thời đã chịu sự chỉ đạo, bên trong vấn đề quản lý trực tiếp về việc tổ chức, cùng với biên chế và hoạt động của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, đồng thời, cần phải chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, cũng như là thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, bên trong phần nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

ha-noi-thanh-lap-chi-cuc-quan-ly-dat-dai

Những chi cục có chức năng tham mưu, sẽ tiến hành giúp Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội bên trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tất cả những lĩnh vực đất đai ở bên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang thuộc phạm vi nhiệm vụ, đồng thời những quyền hạn hiện tại sẽ được giao theo quy định về tặng cho quyền sử dụng đất của pháp luật.

Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội hiện nay sẽ có trách nhiệm chỉ đạo bên trong việc Chi cục xây dựng Quy định cụ thể về từng chức năng, cũng như từng nhiệm vụ, quyền hạn, về các vấn đề của tổ chức bộ máy của các văn phòng chuyên môn cùng với đó là những mối quan hệ về những công tác của Chi cục Quản lý đất đai bên trong thành phố Hà Nội với các đơn vị thuộc Sở; Xây dựng tất cả trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo những phương hướng ngắn gọn, hiệu quả.
Phối hợp đối với tât cả những các cơ quan, đơn vị hiện tại có liên quan thực hiện việc bố trí, cùng với sắp xếp, ổn định bên trong tổ chức bộ máy, nhân sự, cùng với đó những cơ sở vật chất, kinh phí, và những trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu có thể liên quan để tất cả các tổ chức thực hiện nhiệm vụ chức năng, của Chi cục Quản lý đất đai bên trong thành phố Hà Nội theo quy định.