by

Hết quyền nhãn hiệu theo công ước Paris

Công ước Paris là công ước quốc tế đầu tiên quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói riêng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Công ước Paris được thiết lập trên cơ sở hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc đối xử quốc gia mà theo đó là công dân của một nước thành viên công ước được hưởng điều kiện thuận lợi tương tự như công dân của các nước thành viên khác mà pháp luật của những nước thành viên khác  quy định dành cho công dân của họ. Thứ hai là nguyên tắc ưu tiên, theo đo người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền của một nước thành viên có quyền yêu cầu tính quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu nếu đơn được nộp trong thời hạn 06 tháng ở những nước thành viên khác.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Công ước Paris không trực tiếp quy định về hết quyền sở hữu công nghiệp nói chung và hết quyền đối với sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ nói riêng. Tuy nhiên, quy định ngụ ý về hết quyền đối với nhãn hiệu được tìm thấy trong Điều 6(3) về tính độc lập của bảo hộ nhãn hiệu ở những nước khác nhau. Theo đó:

“ Một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hợp lệ tại một quốc gia thành viên của công ước được coi là không phụ thuộc vào các nhãn hiệu đã đăng ký tại các nước thành viên khác, kể cả nước xuất xứ.”

Mặc dù vấn đề hết quyền không được quy định cụ thể trong Công ước, tuy nhiên theo quy định trích dẫn nêu trên và Điều 4bis (1) của công ước áp dụng những nguyên tắc lãnh thổ khi thiết lập quyền đối với nhãn hiệu và cơ chế hết quyền quốc gia được ngụ ý trong Công ước. Cơ sở của lập luận này là nguyên tắc lãnh thổ của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu bao hàm tất cả các vấn đề liên quan đến quyền đối với nhãn hiệu. Khi chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép bên được chuyển giao quyền sử dụng đói với nhãn hiệu ở nước ngoài, được sản xuất và bán các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ không có nghĩa là chủ sở hữu nhãn hiệu chấp nhận không được đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.  nguyên tắc quyền đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu đăng ký ở quốc gia này không nên có tác động đối với lãnh thổ quốc gia khác.