by

Ngăn chặn sở hữu chéo lũng đoạn

Quyết dọn dẹp sở hữu chéo là một trong những chỉ tiêu mà các cơ quan chức năng và chính quyền rất mực quan tâm trong thời điểm hiện tại.

Vừa qua, Hội nghị liên quan đến nội dung trong việc tiến hành triển khai Đề án 1058 về tái cơ cấu tổ chức tín dụng, đồng thời gắn liền với việc xử lý triệt để nợ xấu trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đã được tổ chức. Tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra thông điệp nhấn mạnh: tạo điều kiện cho thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để hướng tới mục đích tăng cường xử lý trong sở hữu chéo. Ngoài ra cần tích cực và tăng cường ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để lộng hành thao túng trong các tổ chức tín dụng. Đặc biệt hơn nữa đó là khái niệm “người liên quan” cũng được mở rộng để bao quát hơn nhóm người có cùng lợi ích trong các tổ chức này.

Ngăn chặn sở hữu chéo lũng đoạn

Căn cứ vào đó, Chính phủ đã bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối nghiên cứu trong vấn đề này. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng phải tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội nhằm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và các luật định như sau:

Trước tiên đó là việc bổ sung các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tăng cường xử lý sở hữu chéo nhằm hướng đến việc ngăn ngừa sự lạm dụng quyền quản trị, điều hành trong một số tổ chức tín dụng.

Điều thứ hai là cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung khái niệm “người có liên quan” để đảm bảo một cách khái quát nhất đối với các trường hợp có cùng lợi ích nhằm xác định được “cổ đông đích thực”, đồng thời tăng thẩm quyền và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.

Lưu ý thứ ba là đối với những cá nhân đã có tiền sự về nhân thân khi vi phạm nghiêm trọng quy định về hoạt động ngân hàng sẽ hoàn toàn không được phép tham gia trực tiếp trong bộ máy quản trị, điều hành hoạt động của bất cứ ngân hàng nào trong hệ thống ngân hàng quốc gia.

Theo sau đó là những cần thiết cho viêch sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho sở hữu cổ phần của cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần. Điều này là nhằm đại chúng hóa cổ đông của tổ chức tín dụng cổ phần.

Cuối cùng, theo quy định cần phải nghiên cứu một cách chuyên sâu để trình lên Chính phủ với yêu cầu cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với từng loại hình tổ chức tín dụng trong nước.