luat dau tu

by

Con dấu trong Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014

Đa số các quan hệ xã hội nảy sinh giữa các chủ thể pháp luật không chỉ được điều chỉnh bởi duy nhất một ngành luật bởi các quy định pháp luật trong hệ thống pháp luật đều có sự bổ sung và phối hợp khi cần thiết. Và con dấu doanh nghiệp cũng là