sở hữu kiểu dáng công nghiệp

by

Tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp là khái niệm chỉ lĩnh vực pháp lý bảo hộ quyền sở hữu đối với các thành quả nghiên cứu triển khai có thể áp dụng công nghiệp. Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, bao gồm: Mỗi đơn đăng ký sở hữu công