by

Vai trò của hải quan trong việc ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều yêu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của mình,  các tài sản được đăng ký  bảo hộ sẽ được bảo hộ với những điều kiện tốt nhất; bên cạnh các biện pháp bảo hộ trong nước thì các quốc gia đều có cơ chế thực thi tại biên giới phù hợp với nghĩa vụ của mình theo các Thỏa thuận của WTO. Các biện pháp này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu, quyền tác giả và người nhận li-xăng được yêu cầu tạm giữ hàng hóa bị nghi là vi phạm nhãn hiệu và quyền tác giả khi chúng đang nằm trong sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

đăng ký sở hữu trí tuệ

Tuy nhiên, nhìn chung các biện pháp thực thi tại biên giới không được áp dụng đối với hàng hóa được nhập khẩu vì mục đích sử dụng cá nhân hoặc trong gia đình. Việc xác định chính xác về số lượng nhập khẩu đáp ứng điều kiện “hàng hóa nhập khẩu vì mục đích sử dụng cá nhân hoặc trong gia đình” là không giống nhau giữa các nước, thậm chí trong cùng một nước mà phụ thuộc vào bản chất của hàng hóa.

Ở một số nước, chủ thể quyền có thể yêu cầu cơ quan hải quan hỗ trợ bằng cách thông báo, nhìn chung phải thanh toán các khoản phí theo quy định cho họ các nhãn hiệu đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và hàng hóa được bảo hộ quyền tác giả. Khi đã gửi thông báo, cơ quan hải quan có thể bắt giữ các bản sao trái phép của hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc hàng hóa được bảo hộ quyền tác giả. Ở hầu hết các nước, chủ thể có quyền phải gửi đơn yêu cầu, cung cấp tất cả các chi tiết liên quan đến hàng hóa, bất cứ lần nào mà chủ thể quyền có lý do để tin rằng hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu đang được nhập khẩu.

Các cơ quan hải quan có thể bắt giữ hàng hóa và thông báo cho chủ sở hữu trong thời hạn 10 ngày làm việc. Thông báo có hiệu lực trong một thời hạn quy định, sau đó có thể được gia hạn hoặc kéo dài đến khi chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả hoặc đăng ký nhãn hiệu. Trong thời hạn này, người nhập khẩu có thể nộp đơn cho tòa án để khiếu nại rằng hàng hóa không vi phạm nhãn hiệu hoặc tác phẩm có bản quyền, hoặc không có hàng hóa thuộc phạm vi thông báo.

Ở một số quốc gia, nếu các cơ quan hải quan nhận thấy rằng hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm đã được nhập khẩu và việc thông báo không còn phù hợp, họ có thể thông báo cho chủ thể quyền(nếu biết) về việc nhập khẩu này và gợi ý họ gửi thông báo đến cơ quan hải quan trong một thời hạn quy định.

Tất nhiên, chủ thể quyền phải khai đơn yêu cầu bồi thường để trang trải những chi phí có thể phát sinh từ cơ quan hài quan( như kho lưu hàng, vận chuyển và chi phí pháp lý) trong khi thực hiện thông báo.

Khi hàng hóa bị bắt giữ, các cơ quan hải quan thông báo cho chủ thể quyền để họ xác định xem hàng hóa có bị làm giả hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHTT hay không. Ở Hoa Kỳ, việc xác định do chính cơ quan hải quan thực hiện. Trong quá trình bắt giữa, chủ thể quyền cũng phải quyết định liệu họ có tiếp tục theo đuổi vụ việc để chứng minh rằng hàng hóa xâm phạm quyền của họ hay không- mặc dù trong vài trường hợp việc gia hạn thêm 10 ngày được thực hiện bằng việc nộp đơn với các lý do hợp lý. Hàng hóa bị nghi ngờ sẽ được cơ quan hải quan bắt giữ để chờ quyết định của tòa án. Nếu chủ thể quyền không thực hiện việc khởi kiện trong thời hạn 10 ngày, cơ quan hải quan buộc phải thông quan hàng hóa của người nhập khẩu.